Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Tilikartta

Tilikartan muokkaaminen

Tilikarttaan voi lisätä uusia tilejä sekä muokata ja poistaa vanhoja.

Valmiit tilikartat

Lähes kaikki tarvitsemasi tilit löytyvät valmiista tilikartoista, joissa tilien määritykset ovat valmiiksi kohdallaan. Jos lisäät itse tilejä, ole huolellinen numeroinnin ja määritysten kanssa, jotta kirjaukset tulevat käsitellyiksi oikein!

Jos tilikartassa oleva tili on tarpeeton piilota se. Piilotettu tili ei näy luetteloissa tiliä valittaessa. Tilin voi myös kokonaan poistaa, mutta yleensä piilottaminen on parempi vaihtoehto.

Voit merkitä paljon käytetyt tilit suosikkitileiksi. Tiliä valittaessa voit näyttää pelkät suosikkitilit.

Ylärivin kuvakkeilla määritellään, näytetäänkö kaikki tilit, käytettävissä olevat tilit (tilit, joita ei ole piilotettu) tai ainoastaan suosikkitilit.

Sininen info-kuvake luettelossa merkitsee, että tilille on annettu kirjausohje.

Tilit ja otsikot pitää numeroida. Taseen vastaavaa-tilit alkavat numerolla 1 ja vastattavaa-tilit numerolla 2. Numerosarjat 3..9 kuuluvat tuloslaskelmaan päätettäville tulo- ja menotileille.

Kitupiikissä tilinumeron pituus on enintään kahdeksan numeroa. Tilinumeron lopussa olevat nollat eivät ole merkityksellisiä, eli tilit 4910 ja 49100 tarkoittavat samaa tiliä. Otsikolla saa olla sama numero, kuin sen alle tulevalla tilillä.

Tilejä lisättäessä on tärkeää, että tili tulee oikealle numeroalueelle, jotta se näkyy raporteissa oikealla tavalla. Tilinmuokkauksen kuuluu otsikolle-kenttä kertoo, minkä otsikon alle tili kuuluu. Otsikon alle kuuluvat tilit, joiden numerot alkavat otsikon numerosta ja päättyvät viimeiseen otsikkoväli päättyy-alkuiseen tiliin eli esimerkissä Konserniavustuksiin kuuluvat kaikki 958-alkuiset tilit.

Täydentävä teksti tulostuu tase-erittelylle ja kirjausohje on luettavissa tiliä valittaessa.

Tilien sijoittuminen tilinpäätöksessä ja taseessa

Jos tilien numerointia muutetaan tai tilejä lisätään olemassa olevien otsikkoalueiden ulkopuolelle, pitää vastaavat muutokset tehdä myös raporttien muokkauksessa.

Tilityyppi määrittelee, miten tiliä käsitellään kirjanpidossa ja missä luetteloissa tili näytetään, katso alempaa Tilityypit.

Vastatili määrittää sen, mikä tili valitaan oletuksena tehtäessä tälle tilille kirjaus. Meno- ja tulotileille kannattaa usein valita vastatiliksi pankki- tai käteistili taikka suoritusperusteisessa kirjanpidossa myyntisaatavien tai ostovelkojen tili.

Verolaji ja veroprosentti ovat tilin kirjauksen oletusvalintoja, verolajin ja -prosentin voi aina valita joka viennille erikseen, katso arvonlisävero. Valinnat eivät ole näkyvissä, jos yritystä ei ole merkitty perusvalinnoissa arvonlisävelvolliseksi.

Pankkitileille syötetään lisäksi IBAN-tilinumero. Tilinumero tarvitaan maksujen kohdentamiseen maksuja ja tiliotteita tuotaessa.

Tase-erittely ja tase-erät

Tasetilien (vastaavaa ja vastattavaa) kohdalla valitaan, miten tili esitetään tase-erittelyssä.

  • Täysi erittely tase-erillä: Tilin kirjaukset jaetaan eri tase-eriin, joiden kaikkia muutoksia seurataan. Käytetään esimerkiksi tasaeräpoistettavan omaisuuden kirjanpitoarvon seurantaan.
  • Tase-erien luettelo: Kirjaukset jaetaan tase-eriksi, ja erittelyssä seurataan eri erien saldoja. Käytetään esimerkiksi myyntisaamisissa ja ostoveloissa, jolloin erittelyistä selviää, mitkä saatavat ovat vielä maksamatta.
  • Lisäykset ja vähennykset: Kirjauksia ei eritellä, mutta tase-erittelyyn tulostuvat tilikauden aikaiset tapahtumat. Käytetään esimerkiksi menojäännöspoistettavissa tileissä.
  • Saldo: Tase-erittelyyn tulostetaan vain tilien saldot.

Tasetileille on erikseen merkittävä, jos kohdennukset on käytettävissä.

Poistettava omaisuus

Kitupiikki tukee suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä tasaeräpoistoina tai menojäännöspoistoina.

Tasaeräpoistoissa jokaista tase-erää (hankintaa) seurataan erikseen, ja hankintahinta jaetaan poistoajalle (euromäärä kuukautta kohti). Tilin asetuksissa määritellän poistoajan oletus, mutta poistoaika on määriteltävissä erikseen jokaiselle erälle (hankinnalle).

Menojäännöspoistossa aina tilikauden lopussa poistetaan määritelty prosenttiosuus tilin senhetkisestä saldosta. Prosentti on tilikohtainen ja määritellään kohdassa menojäännöspoisto.

Poistotili määrittää, mille menotilille vuotuiset poistot kirjataan.

Tilityypit

Koodi Tilityyppi Ryhmä Huomautukset
A Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa-tili ilman tarkempaa erittelyä
APM Poistokelpoinen omaisuus, menojäännöspoisto Vastaavaa
APT Poistokelpoinen omaisuus, tasapoisto Vastaavaa
AS Saatavaa Vastaavaa Saatavat ilman tarkempaa erittelyä
AO Myyntisaatava Vastaavaa Laskutettu myynti
AL Arvonlisäverosaatava Vastaavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan palautettavan arvonlisäveron osuus ennen alv-ilmoituksen antamista. Tilille saa tehdä vain sellaisia kirjauksia, joihin on määritelty oikeat alv-tunnistetiedot.
ALM Maksuperusteisen alv:n kohdentamaton saatava Vastaavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä käytettäessä kohdentamaton arvonlisäverosaaminen. Kun maksu on suoritettu, siirretään erä arvonlisäverosaatavien tilille. Tilille saa tehdä vain kirjauksia oikeanlaisilla alv-ohjaustiedoilla.
ARK Käteisvarat Vastaavaa
ARP Pankkitili Vastaavaa
AV Verosaatava Vastaavaa Vain yksi tili. Saatava verottajalta, jos palautettavia veroja on maksettavia enemmän.
B Vastattavaa Vastattavaa Vastattavaa-tili ilman tarkempaa erittelyä
BE Edellisten tilikausien voitto/tappio Vastattavaa Vain yksi tili. Edellisten tilikausien yli/alijäämä tulee näkyviin tälle tilille.
T Tämän tilikauden tulos Vastattavaa Vain yksi tili. Tämän tilikauden tulos tulee näkyviin tälle tilille. Tilille ei saa tehdä mitään kirjauksia.
BS Velat Vastattavaa Velat ilman tarkempaa erittelyä
BL Arvonlisäverovelka Vastattavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan arvonlisäveron osuus ennen alv-ilmoituksen antamista. Tilille saa tehdä vain sellaisia kirjauksia, joihin on merkitty oikeat alv-ohjaustiedot.
BLM Maksuperusteisen alv:n kohdentamaton velka Vastattavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä käytettäessä kohdetamaton arvonlisäverovelka. Kun myynnistä on saatu maksu, siirretään erä arvonlisäverovelan tilille.
BO Ostovelka Vastattavaa Maksamattomat ostolaskut
BV Verovelka Vastattavaa Vain yksi tili. Oma-aloitteisesti maksettavat verot (esim. arvonlisävero ja ennakonpidätykset), jotka on ilmoitettu mutta ei vielä maksettu. Vastaa OmaVero-tilin velkasaldoa.
C Tulot Tulo Tulot, joita ei lasketa liikevaihtoon
CL Liikevaihtotulo Tulo Liikevaihtoon laskettava myynti
D Menot Meno
DP Poistot Meno Poistojen menotili

Tilikartan vieminen

Vie tilikartta-painikkeellä pääset viemään tilikartan tilit, tositelajit, raportit, tilinpäätöspohjan ja joukon muita valintoja ktk-tiedostoksi, jonka pohjalta voi aloittaa uuden kirjanpidon.

Näin voit siirtää kirjanpitosi valinnat toiseen kirjanpitoon tai jakaa tilikarttasi muiden Kitupiikin käyttäjien kanssa.

Painike käynnistää sarjan valintaikkunoita, joissa valitset tilikartalle nimen ja kirjoitat tilikartan ohjeet.

Tilikartan päivittäminen

Kun ohjelman päivityksen myötä myös käytössäsi oleva tilikartta on päivittynyt, saat siitä aloitusnäyttöön ilmoituksen

Tilikarttamääritysten Päivitä tilikartta-valinnasta pääset päivittämään tilikartan uudempaan.

Päivitystoiminto Lisää tilikarttaan uudet tilit Päivittää niiden tilien tiedot (nimi, kirjausohje yms.), joita käyttäjä ei ole itse muokannut. Käyttäjän muokkaamien tilien tietoja ei päivitetä * Päivittää raportit ja tilinpäätöksen pohjan

Päivitä ohjelman sisäiseen tilikarttaan päivittää ohjelman mukana tulleeseen tilikarttaan. Päivitys tiedostossa olevaan tilikarttaan mahdollistaa tilikartan lataamisen ktk-tiedostosta.

Varmista tiedoston sopivuus

Ohjelman sisäisissä päivityksissä on varmistettu, että päivitys sopii käytössä olevaan tilikarttaan. Jos päivität erilliseen tiedostoon, varmista tiedoston sopivuus (ettet esimerkiksi päivitä osakeyhtiölle yhdistyksen tilikarttaa).

Jos olet muokannut itse raportteja tai tilinpäätöksen pohjaa, joudut valitsemaan, korvataanko muokatut raportit/pohjat päivitetyillä vai säästetäänkö muokkaamasi versiot.

Muokattujen raporttien säilyttäminen

Voit säilyttää muokatut raporttisi nimeämällä ne uudelleen ennen päivitystä

Kommentit